Vítejte ve světě šperků, náramků, náhrdelníků, bižuterie a netradičních ozdobných komponentů, ve světě Mysterious-components. Všechny šperky v tomto eshopu jsou ručně, málosériově vyráběné, a tudíž jich je pouze omezené množství. Jde nám o originalitu tvořených šperků a splnění všech individuálních přání, proto nedbáme na kvantitu, ale především na dokonalost každého šperku.

Poštovné ZDARMA při objednávce v hodnotě od 800 Kč!

Obchodní podmínky


pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.mysterious-components.cz

Název: Mgr. Lucie Musilová - Mysterious-components

Sídlo: U Sila 1724, Liberec 30,  463 11

IČ: 86778731

Telefon: 773 093 999 (k dispozici 9:00- 16:00)

Email: mysterious-components@seznam.cz

Kontaktní adresa: U Sila 1724, Liberec 30,  463 11

Seznam provozoven: BEZ  PROVOZOVEN, POUZE ESHOP

Otevírací doba: NON-STOP

Nejsme plátci DPH.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Lucie Musilová, U Sila 1724, 463 11 LIBEREC; identifikační číslo 86778731 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://mysterious-components.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).   

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Veškeré objednávky podané prostřednictvím tohoto internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu a souhlasí s nimi.

    Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
    Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
    Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
    Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, převzetím zboží.
    Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena zboží uvedená na stránkách internetového obchodu je vždy aktuální a platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny, přičemž tato změna nemá vliv na již přijaté objednávky.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:


a) PLATBA PŘEVODEM - bezhotovostoně převodem na účet prodávajícího.

Číslo účtu: 223123569/0600, vedený u společnosti MONETA Money Bank, IBAN: CZ71 0600 0000 0002 2312 3569  SWIFT: AGBACZPP
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Česká pošta - doporučená zásilka 64 Kč.
Česká pošta - rychlý Balík do ruky 99 Kč. (Doručení následujicí pracovní den, nejpozději do 48 hodin od podání zásilky.)

Poštovné ZDARMA nabízíme při objednávce v hodnotě od 800 Kč.

b) PLATBA DOBÍRKOU HOTOVĚ

V hotovosti (při způsobu platby “na dobírku”) zástupci přepravní společnosti.

V případě platby dobírkou se připočítává k poštovnému dobírečné 65 Kč. Jedná se o hotovostní platbu při převzetí zásilky od České pošty.

Při objednávce v hodnotě od 800 Kč je poštovné ZDARMA a účtujeme pouze dobírečné 65 Kč.

UPOZORNĚNÍ: Nevyzvednutí dobírky není odstoupení od kupní smlouvy. V tomto případě budeme vyžadovat úhradu vynaložených nákladů za dobírkovou zásilku zpět na náš účet.

c) OSOBNÍ ODBĚR – ZDARMA. Platba za zboží bankovním převodem předem. Pouze po předchozí domluvě (e-mail: mysterious-components@seznam.cz) možný odběr v centru Liberce.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Zboží bude kupujícímu dodáno / předáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na doručení.
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Tištěný doklad pouze na vyžádání.


5. DODACÍ PODMÍNKY

Pokud je zboží skladem, je expedováno do 1 - 3 pracovních dnů od přijetí objednávky (platba dobírkou) či od připsání platby na bankovní účet (bezhotovostní převod). V případě, že by byla dodací lhůta delší nebo nebude požadované zboží skladem, budeme Vás kontaktovat a budete informováni o termínu a možnostech dodávky.

V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu způsobena.
Prodávající má právo stornovat objednávku, pokud nedojde k její úhradě do 10 dnů od jejího potvrzení.
Kupující má právo stornovat objednávku do 2 hodin od jejího odeslání, a to e-mailem nebo telefonicky.
O odeslání zásilky vždy informujeme zákazníka e-mailem.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 6. ZÁRUČNÍ DOBA

Záruční doba na výrobní vady je u všech produktů 24 měsíců.

Zboží posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zboží nezasílejte na dobírku.

Doklad o koupi slouží zároveň jako záruční list pro pozdější možnou reklamaci.
Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny produktu v záruční době začne záruka běžet znovu od převzetí nové věci.
Záruka se vztahuje jen na výrobní vady.
Dále se záruka nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, přirozeným opotřebením výrobku (změna vlastnosti materiálu přírodními vlivy) a na vady zapříčiněné nesprávným a nešetrným používáním výrobku. Za vady zapříčiněné přepravcem nenese prodávající odpovědnost.


7. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Případné reklamace vyřizujeme ke spokojenosti kupujícího individuální dohodou a bez zbytečného odkladu. O případné vadě zboží je kupující povinen informovat (e-mailem) prodávajícího nejpozději následující den po obdržení zásilky, jinak reklamace nebude uznaná. Kupující je povinen zkontrolovat neporušenost obalu zásilky při jejím převzetí. Zboží je před odesláním vždy zkontrolováno a pečlivě zabaleno, aby se tak předešlo případnému poškození.
Reklamované zboží odešlete na naší adresu s oznámením o reklamaci, která musí obsahovat důvod reklamace, vaše jméno a adresu, e-mail, telefonní číslo a daňový doklad o koupi.
V souladu s právními předpisy platnými v ČR bude oprávněná reklamace řešena opravou zboží, výměnou zboží nebo vrácením kupní ceny zboží nejpozději do 30 dní od jejího uplatnění.


8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)


Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO).
V tomto termínu je kupující povinen odeslat písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu a od tohoto dne má následnou povinnost doručit zboží zpět do 14 dnů  na adresu prodávajícího, a to jako pojištěnou doporučenou zásilku. Kupující, který odstupuje od kupní smlouvy,  je povinen uhradit nezbytné náklady spojené s vrácením zboží na adresu prodávajícího.
Pokud se rozhodnete pro odstoupení v této lhůtě, kontaktujte nás písemně, že žádáte o odstoupení od smlouvy, uveďte číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu.


Neposílejte vrácené zboží na dobírku! Takto vrácené zboží na dobírku nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

Při zasílání zboží neodpovídáme za případnou ztrátu zboží na cestě k nám.
V případě osobního doručení zboží je potřeba domluvit si termín schůzky předem e-mailem.
Vrácené zboží musí odpovídat následujícím podmínkám - zboží musí být v originálním obalu a nesmí být poškozeno. Nesmí jevit známky užívání. Musí být kompletní. Ke zboží musí být přiložen doklad o nákupu – daňový doklad.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš bankovní účet v co nejkratší době, nejpozději však do 14 pracovních dnů po obdržení vráceného zboží.
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím - viz níže:

Formulář pro odstoupení od smlouvy by měl obsahovat:
Jméno zákazníka
Adresu zákazníka
Číslo objednávky
Bankovní spojení pro vrácení peněz
Datum a podpis zákazníka


9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
Osobní údaje slouží výhradně pro účely správné dodávky zboží, zaúčtování a ke komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Jsou nezbytné pro kvalitní poskytování služeb kupujícímu.
Uzavřením kupní smlouvy souhlasí kupující se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům. Respektujeme Vaše soukromí, snažíme se množství těchto údajů minimalizovat na ty nejnutnější a ochránit je před zneužitím. Práce s nimi zcela podléhá zákonným normám, zákonu o ochraně osobních údajů spotřebitelů.
Vyhrazujeme si právo použít údaje kupujícího k zasílání  informací o slevách, novinkách apod. pomocí e-mailu. V každém takovémto e-mailu nalezne kupující  návod, jak nám jednoduše sdělit, že si toto nepřeje, a takové používání nám zakázat. Rovněž má kupující právo kdykoliv nám písemně oznámit jakékoliv změny, doplňky, žádost o zlikvidování osobních údajů, které dříve poskytl.

Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa pro doručování: U Sila 1724, 463 11 Liberec
Adresa elektronické pošty: mysterious-components@seznam.cz
Telefon: 773 093 999
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1.5.2017.